Copyright  © 2018 태평양전자(곤산)유한회사   All Rights Reserved   苏ICP备18033914号-1

회사주소

대표전화

중국 강소성 곤산시 옥산진 금송로 288

모바일 버전

제품정보

>
가전부품

온도조절기

     냉장냉동형         에어컨형           고온형           

압력조절스위치

 

제상타이머

 

솔레노이드밸브

 

온도스위치

     자동복귀형          수동복귀형          슬림형          방수형

     대용량형              특수형

 

온도센서

 

제품소개